אמיר גלבֹּע - שירה

אחד עשר שירים של אמיר גלבע בלוויית הערה של עורכי כתב העת האינטרנטי: יקוד
06/03/2016 08:51:48